Ryki, dn. 03.07.2013r.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

usługa

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

            Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach”. Zamawiający wymaga w szczególności zapewnienia ciągłego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie
z art. 25, 26 i 27 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zm.),
w specjalnościach:

¾    instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Główny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),     

¾    konstrukcyjno – budowlanej,

¾    instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

   *ponadto Wykonawca będzie musiał dysponować specjalistą w zakresie automatyki 

     kontrolnej i pomiarowej.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

Zakres robót budowlanych przewidzianych do objęcia nadzorem inwestorskim określony jest w dokumentacji projektowej, którą można uzyskać ze strony internetowej Zamawiającego:   www.pgkimryki.com.pl

Pozostałą dokumentację postępowania można uzyskać również w siedzibie Zamawiającego za opłatą 1zł brutto za 1 stronę .

 2. TRYB ZAMÓWIENIA

         Postępowanie prowadzone jest zgodnie z § 13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych.

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

         Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2015r. + okres gwarancyjny.

 4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWAINU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

         1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w § 6 Regulamin dotyczące:

a)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

b)      posiadania wiedzy i doświadczenia

- za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej
300 000 zł brutto każde zamówienie, polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, sprawowania funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy realizacji zakończonego zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wykonawca musi wykazać, iż nadzorował co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków; z podaniem rodzaju i wartość usługi, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie,

c)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywana zamówienia

- za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, iż dysponują przynajmniej po jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

     *   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

           wodociągowych i kanalizacyjnych (Główny Inspektor), 

     *    konstrukcyjno – budowlanej  

     *   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,   

Osoby wymienione powyżej muszą legitymować się co najmniej 5 letnim doświadczeniem nas stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów typu oczyszczalnia ścieków, posiadaniem uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bądź odpowiadające im równoważnymi uprawnieniami w danych specjalnościach, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z polskim prawem budowlanym (z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowalne, art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej), oraz przynależnością do odpowiednich samorządów zawodowych.

       Ponadto Wykonawca musi dysponować specjalistą w zakresie automatyki kontrolnej

i pomiarowej;

d)       sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 

2.       oraz wykazali brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 8 Regulaminu.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w formie "spełnia-nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach oraz dokumentach dołączonych do oferty. Niepełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTRACZĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych w § 6 Regulamin, których opis sposobu spełniania został dokonany w pkt. V SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a)       oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,

b)      wykaz wykonanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 7 do SIWZ,

c)       oświadczenie, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności osoby wskazane w „Wykazie personelu Zamawiającego”, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania – Załącznik nr 5 do SIWZ,

d)       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 6 do SIWZ).

* Jeżeli ww. osoby nie są pracownikami Wykonawcy należy do oferty załączyć zobowiązanie podmiotów o oddaniu ich do dyspozycji na czas wykonywania niniejszego zamówienia.

* Przed podpisaniem Umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy decyzji, zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających, że osoby biorące udział w realizacji niniejszego zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia, a także są zrzeszeni w odpowiednich samorządach zawodowych.

* Przed podpisaniem Umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, który będzie dysponował osobami niebędącymi obywatelami polskimi, „Decyzji uznania kwalifikacji zawodowych” wydaną przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w formie, która uprawnia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które nabyły w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce – zgodnie z polskim prawem budowlanym, chyba że osoby te spełniają przesłanki określone w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, i posiadają uprawnienia do świadczenia usług transgranicznych.

 

2.       w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie § 8 Regulaminu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,

b)      aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 8 Regulaminu, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

3.       Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

a)       w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,

b)      oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela,

c)  w przypadku złożenia oferty wspólnej każdy z Wykonawców musi oddzielnie udokumentować brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych  w § 8 Regulaminu; wymagania określone w § 6 Regulaminu Wykonawcy mogą spełniać wspólnie;

d)       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy,

e)Zamawiający przed podpisaniem Umowy może zażądać od wyłonionego wspólnie ubiegającego się o zamówienie Wykonawcy złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,

f)   w przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące jako Wykonawca. Wskazanie lidera będzie określone w umowie regulującej współpracę Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

g)       Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy.

 

4.       *Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

*Jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt VI ppkt 2 SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.  

 

5.    *Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

     lit. B – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 7. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

         Kryterium oceny jest – najniższa cena 100 %.

 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFETRĄ

1.     Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.

2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.    W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:

 08-500 Ryki

Ul. Słowackiego 5

pok. 12 (Sekretariat)

Nie później niż do dnia 19 lipca 2013r. godz. 12:00

2.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

 08-500 Ryki

Ul. Słowackiego 5

pok. 11

W dniu 19 lipca 2013r. godz. 12:15


Do pobrania:

SIWZ oraz załączniki od 2 do 8 (zip)

Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa:

             projekt budowlany (zip)

             projekt wykonawczy (zip)

             przedmiar robót (zip)

             specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zip)

ZMIANY i ZAPYTANIA